Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”, “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราทราบดีว่าท่านเป็นห่วงข้อมูลของท่านที่จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งเราและบริษัทในเครือ NCC Group จะนำข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นไปใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการให้ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของท่านอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ซาบซึ้งในความไว้วางใจของท่านและเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผล พร้อมมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดจากเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามด้านล่าง) และสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกองค์กรของเราซึ่งเรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เราดำเนินธุรกิจด้วยหรือผู้ที่เราเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ รวมถึง (1) ลูกค้า (2) ผู้ติดต่อ, ลูกจ้าง, พนักงาน, ผู้รับมอบอำนาจ, ผู้มีอำนาจกระทำการแทน, ตัวแทน, กรรมการ, ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดที่มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจในนามของบริษัทลูกค้าและบริษัทในเครือของลูกค้า (3) ผู้ใช้หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (4) ผู้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และ (5) บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมา (เรียกว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย ช่องทางสื่อสารออนไลน์อื่นๆ การจัดงานอีเว้นท์และกิจกรรมของเรา ตลอดจนสถานที่อื่นๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการบริการเฉพาะที่ท่านใช้ (ซึ่งอาจมีกำหนดไว้แยกต่างหากตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากท่าน)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางสื่อสารอื่นใดของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่สำคัญ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือที่ทำให้สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

เพื่อที่เราจะเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่าน เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางตรง (เช่น ผ่านทางตัวแทน, พนักงาน, ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า, แอพพลิเคชั่น) หรือทางอ้อม จากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่น (เช่น โซเชียลมีเดีย, แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก, และ แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ) หรือผ่านทางบริษัทแม่ของเรา, บริษัทในเครือ, บริษัทย่อย, พันธมิตรทางธุรกิจ, เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทของการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเรา รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเราและจากบริษัทในเครือ NCC Group

“ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” (Sensitive Data) ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจำแนกว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว (Personal details) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่งหรือฐานะ สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเกิด ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือสิ่งที่ระบุตัวตนอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นต้น) ข้อมูลบนสำเนาทะเบียนบ้าน รายละเอียดการเข้าเมือง ได้แก่ วันที่เดินทางมาถึงและเดินทางออกประเทศ ลายมือชื่อ เสียง เสียงที่บันทึก รูปถ่าย ภาพจากกล้องวงจรปิด ข้อมูลประกันภัย ป้ายทะเบียนรถ งานอดิเรก และสิ่งที่ท่านสนใจ เป็นต้น
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล์ LINE ID) Facebook account Google ID Twitter ID Instagram account WhatsApp ID WeChat ID และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ เงินเดือน ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตหรือข้อมูลทางธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ประเภทของบัตรเครดิต รอบบิล รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน
 4. ข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction details) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน คะแนนสะสม วันที่และสถานที่ที่ซื้อ หมายเลขการซื้อหรือคำสั่งซื้อ วันนัดหมายเข้ารับบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อความตอบรับของผู้รับ ข้อความลงท้ายในอีเมลของผู้รับ ข้อมูลการรับประกันสินค้า คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ข้อมูลการจอง ข้อมูลการเช่า ธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม สถานที่ สถานะของธุรกรรม ธุรกรรมทางการขายในอดีต สถานะ สถานะการทำธุรกรรม ข้อมูลอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อ
 5. ข้อมูลทางเทคนิค (Technical details) เช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP address) ที่อยู่ Media Access Control (MAC address) คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behaviour details) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของท่าน ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา งานอดิเรก ความสนใจ ทัศนคติ ความเชื่อมั่น ข้อมูลปฏิกิริยา
 7. ข้อมูลประวัติ (Profile details) เช่น หมายเลขสมาชิกแอพพลิเคชั่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน รายละเอียดและรูปภาพข้อมูลส่วนตัว การซื้อ ประวัติคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อในอดีต ประวัติการซื้อ สินค้าที่ซื้อ จำนวนสินค้า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งเรียกคืนสินค้าโดยท่าน คำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียดการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ไอดีคำสั่งซื้อ (order ID) บันทึกข้อมูลทางการเงิน เลขรหัสลับส่วนตัว (PIN) ความสนใจของท่าน ความชอบ การตอบรับและผลสำรวจ การสำรวจความพึงพอใจ การใช้โซเชียลมีเดีย ข้อมูลการเข้าร่วม ข้อมูลโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) รหัสส่วนลดและโปรโมชั่นที่ท่านใช้ รายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า การบริการลูกค้า การเข้าร่วมนิทรรศการการค้าและกิจกรรม นิทรรศการการค้า การดำเนินคดี การทดสอบและทดลองใช้งาน
 8. ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริษัทในเครือของเรา บริษัทย่อย บุคคลภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ และ/หรือ
 9. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ความพิการ ภาวะทุพพลภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ประวัติทางการแพทย์ ลายนิ้วมือ ระบบจดจำใบหน้า

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รายได้ของบุคคลในครอบครัว กรุณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น

ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เท่านั้น เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เรารู้โดยแจ้งชัดว่าอายุต่ำกว่ายี่สิบปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใด ๆ ที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือประมวลผลเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เราสามารถกระทำได้บนฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1. วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอม

ราอาจอาศัยความยินยอมของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อใช้ทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การนำเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา บริษัทในเครือของเรา บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics): เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด และการบริการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทในเครือของเรา บริษัทย่อย และ/หรือไปยังบุคคลภายนอก
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน: เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย

2.2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เราใช้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจอาศัย (1) ฐานทางสัญญา การจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น (2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (4) ฐานการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานการจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการนิติสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงินและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยันและการยกเลิกธุรกรรม เพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบยืนยันการสั่งซื้อ เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมงานและการบริการของเรา เพื่อการจัดกิจกรรม/สถานที่/การบริการอื่นแก่ท่าน และเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
 • การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่นๆ เพื่อให้ท่านได้เข้าร่วมหรือรับโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่พิเศษ การจับรางวัล และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ
 • การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ยืนยัน ระบุและ/หรือ รับรองท่านหรือตัวตนของท่าน
 • การสื่อสารทางการตลาดกับท่าน เพื่อนำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการจากเรา กลุ่มบริษัท NCC Group บริษัทย่อยของเรา และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามความพึงพอใจที่ท่านแสดงทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • เพื่อติดต่อสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านได้รับจากเรา และรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากท่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และรับบริการของเรา เพื่อจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คำถาม คำขอ ผลตอบรับ คำร้องเรียน การรับประกัน ข้อพิพาทหรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อจัดการปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงทางการค้า
 • เพื่อดำเนินการทางธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การชำระเงินหรือทำธุรกรรม การวางบิล การหักบัญชี การคืน หรือการประนีประนอม รวมถึง การเงิน/การติดต่อหรือการชำระเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บบันทึก/การออกใบแจ้งหนี้/ภาษี/ใบเสร็จรับเงินและการส่งมอบเอกสารดังกล่าว
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึง การวิจัยทางการตลาด การทำแบบสำรวจ การประเมิน พฤติกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาด/ข้อเสนอ/และการขายผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเรา เพื่อประเมินความสนใจของท่าน เพื่อพัฒนาระบบ(เช่น แยกกลุ่มลูกค้าเพื่อการจัดหาบริการที่ดีขึ้น) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการประเมิน/พัฒนา/จัดการ/ปรับปรุง/วิจัยและพัฒนาในเรื่องการบริการ/ผลิตภัณฑ์/ระบบและการดำเนินธุรกิจสำหรับท่านและลูกค้าของพวกเราทั้งหมด
 • ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ปรับปรุงข้อมูลท่านลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ดูแลข้อมูลให้ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดการ และการดูแลการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)ของพวกเรา/การบริหารจัดการระบบการติดต่อสื่อสาร/ระบบรักษาความปลอดภัยด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพื่อบริหารจัดการธุรกิจภายในตามข้อบังคับ/นโยบาย/ขั้นตอนภายใน เพื่อเก็บบันทึกความถี่ในการเข้าเยี่ยมชม
 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพัน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและในกรณีที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว เพื่อจัดให้มีและจัดการเรื่องการแสดงรายการภาษี เพื่อติดต่อกับหน่วยงานด้านภาษี/หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและหน่วยงานกำกับดูแลด้านอื่นๆ ของรัฐ และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม
 • การทำงานของเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้ท่านมั่นใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของพวกเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้ระบบของพวกเราและจัดให้มีความช่วยเหลือทางเทคนิค
 • การปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของพวกเรา เพื่อการตรวจจับและการป้องกันการกระทำความผิดภายในสถานที่ของพวกเรา เช่น เพื่อสืบหา/ป้องกัน/ตอบโต้ข้อเรียกร้องการโกง และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการโกงและระบุธุรกรรมการฉ้อโกง/ข้อเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดตามกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของพวกเรา เพื่อการจัดทำรายชื่อผู้มีความเสี่ยง(Sanction list checking) การบริหารจัดการความเสี่ยง การบันทึกและการตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพย์สิน/ระบบ/และการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อติดตามเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญาและปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของพวกเรา เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดำเนินคดี
 • การทำธุรกรรมขององค์กร ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน เราอาจโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น ๆ
 • ชีวิต เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถนำเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่ท่านได้

3. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

3.1 บริษัทในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มบริษัท NCC Group

ในฐานะที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ภายใต้กลุ่มบริษัท NCC Group ซึ่งทั้งหมดมีการร่วมมือและแบ่งปันการให้บริการและระบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า รวมไปถึง การให้บริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มบริษัท NCC Group หรืออนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มบริษัท NCC Group เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดดูรายชื่อบริษัทและขอบเขตของกิจกรรมภายในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มบริษัท NCC Group [ที่นี่]

3.2 ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเรา หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด (3) บริษัทตัวแทนด้านการจัดงาน/กิจกรรม/การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) (4) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (5) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน (6) บริษัทตัวแทนการขาย (7) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (8) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (9) บริษัทตัวแทนด้านการวิจัย (10) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (11) บริษัทตัวแทนด้านการสำรวจ (12) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร (14) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (outsource) (15) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (16) ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว

ในระหว่างการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด เราจะทำให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการที่เราร่วมงานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อเสนอหรือยกระดับผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับลูกค้าของเราหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า ตัวอย่างเช่น พันธมิตรสถาบันการเงิน บริษัทที่เข้ามาแก้ไขปัญหา บริษัทโทรคมนาคม สปอนเซอร์ พันธมิตรที่เป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกัน และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราได้ร่วมทำการตลาดและส่งเสริมการขายข้ามสินค้า(cross promotion)ด้วยกัน

3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งเราเชื่อว่ามีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา/สิทธิของบุคคลภายนอกหรือความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ/ป้องกัน/หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการหลอกลวง/ความมั่นคง/หรือความปลอดภัย

3.5 ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ

ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ นั้น รวมถึง ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งช่วยในการดำเนินธุรกิจของเรา และการแก้ต่างหรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

3.6 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

บุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของเรา ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า(joint venture) การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ/ทรัพย์สินหรือหุ้น/หรือการทำธุรกรรมอื่นใดที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ (server)ที่ติดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเราจะขอความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างอาจถูกเก็บนานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมาย ท่านอาจใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
 2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 3. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเรา และ (ข) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือเป็นกรณีเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน
 4. สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้
 7. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ เว้นแต่ การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 8. สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

7. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข เปิดเผย หรือทำลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูล โดยพวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของเราเท่านั้น

8. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้ (Cookies)

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของท่าน ทำให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บไซต์(Browsing)ของท่าน ช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของท่านได้อย่างเหมาะสม แม่นยำ

ท่านสามารถปฏิเสธหรือลบคุ้กกี้ได้ตลอดเวลา โดยเข้าไปที่การตั้งค่าในหน้าเว็บบราวเซอร์ (web browser) ท่านอาจปฏิเสธคุ้กกี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์การท่องเว็บของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ การใช้งานเว็บไซต์อาจถูกจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ การใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้จะถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ ใช้คุ้กกี้และการจัดเก็บบนอุปกรณ์ของท่าน

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจส่งออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการท่องเว็บ(Browsing)ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการท่องเว็บของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวบรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา

9. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-203-4286 อีเมล neo@nccexhibition.com เว็บไซต์ https://www.nccexhibition.com/