“The Fast Track to Become A Brand Owner”

ธุรกิจ OEM กับสถานการณ์ปัจจุบัน การสร้างแบรนด์สินค้าตนเองโดยอาศัยผู้รับจ้างผลิต (OEM) กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเหตุผลหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คน Gen X – Y เริ่มให้ความสำคัญกับอิสรภาพทางการทำงาน เริ่มหันมามองลู่ทางการทำและเป็นเจ้าของกิจการมากขึ้น รวมไปถึงการรับจ้างผลิตที่ทำให้การเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าไม่จำเป็นต้องมีโรงงานเป็นของตนเอง กล่าวคือช่วยลดต้นทุนด้านการผลิต ส่งผลให้ราคาสินค้าไม่สูงจนเกินไป ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จวบจนรวมถึงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลง ส่งผลให้ผู้คนต่างหันมาดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองมากขึ้น