Visitor Profile

หมวดหมู่ผู้เข้าชมงาน

พบกับกลุ่มเป้าหมายเข้าชมงาน (Buyers) ดังนี้

  • พนักงานเอกชน
  • ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
  • ผู้ประกอบการธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า OEM
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • นักเรียน/ นักศึกษา
  • ข้าราชการ