Why Thailand

ทำไมต้องประเทศไทย

ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยในปี 2020 มีมูลค่าโดยรวม 9,000 ล้านดอลลาร์ หรือราวกว่า 270,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเติบโตเพิ่มมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และหันมาช้อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้น โดยในปี 2021 คาดการณ์ว่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยจะเติบโตขึ้น 35% ในขณะที่อัตราการเติบโตของทั่วโลกประมาณการณ์ตัวเลขการเติบโต 50%  ด้านนโยบายภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน 4 ด้าน ได้แก่  1.การพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) เพื่อส่งเสริมการค้าภายในประเทศและการค้าข้ามพรมแดน (Enhancement and Promotion) 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในทุกด้านให้พร้อมรองรับการเติบโตของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecosystem and Enabling Factors) 3. การสร้างความเชื่อมั่นในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Trust and Sustainability) และ 4. การพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Competency Building) ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะขยายการเติบโตของมูลค่า e-Commerce ของประเทศได้อย่างมีนัยยะสำคัญ